PKN
Protestantse Ontmoetingsgemeente Krabbendijke
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente Krabbendijke Beleidsplan Protestantse Gemeente Krabbendijke

 
 
1. Inleiding
 
2. Visie
 
3. Beleidsvoornemens
 
3.1 College van kerkrentmeesters
3.2 Pastoraat
3.3 Liturgiecommissie
3.4 Bezoekers
3.5 Weeksluiting
3.6 Diaconie+ ZWO
3.7 Jeugdwerk
3.8 Hermsdorfcommissie
3.9 Missionaire gemeente
3.10 Activiteitencommissie
3.11 Communicatie
3.12 Samenwerking met andere gemeenten
 
4. Afronding

1. Inleiding
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse gemeente Krabbendijke (Ontmoetingsgemeente). Onze gemeente is op 1 maart 1992 voortgekomen uit de Hervormde gemeente in Krabbendijke en functioneert sindsdien zelfstandig. In 2004 zijn we toegetreden tot de Protestantse Kerk Nederland.
 
In 1992 zijn we begonnen met 212 leden. Sindsdien is het ledental gegroeid boven de driehonderd leden. Afgelopen jaren hebben we een eigen predikant gehad in een partime aanstelling. We streven ernaar een eigen predikant te houden. De gemeente bezit een eigen pastorie maar geen eigen kerkgebouw. De erediensten houden we in dorpshuis ‘De Meiboom’. Naast de leden van de kerkenraad telt onze gemeente veel actieve leden die op verschillende wijzen en in verschillende verbanden bij de kerk betrokken zijn.
 
Krabbendijke valt onder de burgerlijke gemeente Reimerswaal. De kern Krabbendijke heeft 4 kerkelijke gemeenschappen: de Gereformeerde Gemeente, de Gereformeerde Kerk, de Hervormde gemeente en de Protestantse gemeente Krabbendijke.
 
Dit beleidsplan heeft tot doel richting te geven aan het werk van de kerkenraad en de overige leden van onze gemeente voor de komende vier jaar. De kerkenraad hecht eraan in goed overleg met de gemeente vast te leggen volgens welke uitgangspunten we als gemeente de komende jaren samen werken aan de opbouw van onze gemeente.
 
Dit beleidsplan bepaalt de route die we de komende jaren gaan tot opbouw van onze gemeente. Om deze route te kunnen afleggen is de inzet en betrokkenheid nodig van de gehele gemeente. Alleen door inbreng van ieders talenten kunnen we op een goede wijze werken aan de opbouw van de kerk.
 
 
Krabbendijke, 1 juni 2013-06-04
 
G.J. Benou,
Preses

 
2.  Visie 
 
De Protestantse gemeente Krabbendijke legt in dit beleidsplan neer wat voor de gemeente belangrijke uitgangspunten zijn. Deze uitgangspunten representeren voor ons belangrijke waarden en tekenen ons als gemeente.
 
Het Woord van God opgetekend in de Heilige Schrift is ons richtsnoer en de bron waaruit wij leven en werken aan de opbouw van de gemeente. Daarbij voelt de Protestantse gemeente Krabbendijke zich thuis in de traditie van de Protestantse Kerk Nederland. We staan open voor kritische vragen die in onze tijd aan de Bijbel gesteld worden. 
Lucas 13: de verzen 18 tot 21.
We zijn ons bewust dat we een kleine gemeente zijn, maar we hopen dat we in de samenleving de boodschap van het Evangelie zo brengen dat het mensen inspireert tot navolging van Jezus Christus, onze Heer.

Onze gemeente vindt het belangrijk bij te dragen aan meer eenheid binnen het grote verband van de Christelijke Kerk. Dit betekent voor ons dat wij ons open stellen en inspannen de samenwerking aan te gaan met andere kerkelijke gemeenten binnen Krabbendijke, de gemeente Reimerswaal en daarbuiten. 
Wij willen graag een gemeente zijn die zich openstelt voor wat er om ons heen in de samenleving gebeurt en nieuwe ontwikkelingen. Daarbij houden we vast aan datgene wat van waarde en ons dierbaar is. 
Wij vinden het belangrijk elkaar ruimte te geven en te respecteren in de wijze waarop we het geloof beleven en vorm geven. Dit betekent onder meer dat er in de reguliere erediensten ook plaats is voor ‘jong en oud’, themadiensten en vesperdiensten.

Naast de zorg voor de erediensten vinden we als Protestantse gemeente Krabbendijke de ‘ontmoeting’ tussen mensen en de betrokkenheid op elkaar erg belangrijk. Tevens vinden we het belangrijk ruimte te bieden voor persoonlijke ontplooiing. Om ‘ontmoeting’ en ‘persoonlijke ontplooiing’ vorm te geven organiseren we gespreksgroepen, themabijeenkomsten en andere samenkomsten. 
Binnen onze gemeente neemt het pastoraat een belangrijke rol in. We vinden het belangrijk dat iedereen die daaraan behoefte heeft kan rekenen op aandacht en ondersteuning vanuit onze gemeente.

We vinden het belangrijk met elkaar gemeente te zijn. Dit betekent dat we de taken binnen de gemeente zoveel mogelijk proberen te verdelen. Wij willen ook dat elk gemeentelid zich uitgenodigd weet zijn of haar talenten in te zetten tot opbouw van de gemeente op een wijze die bij hem of haar past.

Wij zijn ervan overtuigd dat mannen en vrouwen gelijkwaardig alle rollen kunnen vervullen binnen onze kerk. Wij maken dan ook geen enkel onderscheid tussen mannen en vrouwen bij de keuze voor de predikant of andere ambtsdragers.

We vinden het belangrijk met enige regelmaat het Heilig Avondmaal te vieren. Daarbij is het voor ons een groot goed dit in zo breed mogelijke kring te doen met als uitgangspunt dat een ieder die zich geroepen weet ook van harte welkom is. Dit betekent dat voor het Heilig Avondmaal belijdende leden, doopleden en ook kinderen die oud genoeg zijn de betekenis van het Avondmaal te begrijpen, van harte uitgenodigd zijn.

We beschouwen de bediening van de Heilige doop als een opdracht van onze Heer Jezus Christus.  Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen zowel belijdende leden als doopleden de doopvragen beantwoorden.De mens is geschapen naar Gods beeld en heeft het vermogen om een ander mens lief te hebben en trouw te zijn. In het huwelijksformulier staat het volgende daarover: ‘De kerk van Jezus Christus belijdt, dat het huwelijk een door God geschonken mogelijkheid is: een gemeenschap voor het leven, waarin het aan twee mensen wordt gegeven elkaar te verblijden en te dienen, liefde en trouw te schenken en te ontvangen, in voorspoed en tegenspoed…’ Vanouds gold dit het ‘verbond’ tussen een vrouw en een man. In onze tijd is er meer oog gekomen voor de homofiele medemens en heeft de overheid het huwelijk ook opengesteld voor mensen van het zelfde geslacht. In onze gemeente kunnen beide vormen van levensverbintenis worden ingezegend in een kerkdienst. Uiteraard geldt dat alleen voor mensen die al lid zijn van onze gemeente.  
 
 
 

 
3. Beleidsvoornemens 
 
Hiervoor hebben we beschreven volgens welke uitgangspunten wij gemeente willen zijn en willen werken aan de opbouw van de gemeente. Hieronder gaan we in op de vraag wat we concreet gaan doen de komende vier jaar. Onze gemeente kent veel betrokken leden die via verschillende werkgroepen en samenwerkingsverbanden bijdragen aan het in stand houden en de verdere ontwikkeling van de gemeente. Hieronder beschrijven we welke werkgroepen en samenwerkingsverbanden er zijn, welke doelstellingen zij hebben en wat ze de komende tijd aan activiteiten gaan ontplooien. Hierdoor ontstaat een samenhangend beeld van de weg die de Protestantse gemeente Krabbendijke de komende vier jaar wil gaan.
 
 
3.1 College van kerkrentmeesters
 
Doelstelling
 
Het College van kerkrentmeesters zoekt naar eenheid en gemeenschap met andere kerken van Jezus Christus, zowel binnen als buiten de PKN. Zolang geen samenwerking mogelijk is, zal het college de gemeente uitbouwen als zelfstandige gemeente. Hiervoor heeft het college van kerkrentmeesters zich tot taak gesteld, in overleg en in verantwoording aan de kerkenraad, het scheppen en onderhouden van materiële en financiële voorwaarden voor leven en werken in de gemeente.
 
Taken / activiteiten
 
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de door de kerkenraad toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden. 
Het college schept en onderhoudt de materiële en financiële voorwaarden voor leven en werken van de gemeente.

De kerkrentmeesters dragen zorg voor de (wekelijkse) erediensten. Hiertoe verzorgt het college de preekvoorziening, de kosters en de organisten.

Het college beheert de pastorie aan de Drie Minuten 16 te Krabbendijke (bouwjaar 1997). De pastorie is op dit moment in gebruik door de predikant.

De kerkrentmeesters huren de grote zaal van dorpshuis ‘De Meiboom’ ten behoeve van het houden van de erediensten, gemeenteavonden en overige activiteiten waarbij ruimte noodzakelijk is.

Het college van kerkrentmeesters belegt minimaal 2 gemeenteavonden per jaar om de begroting en jaarcijfers kenbaar te maken aan de gemeente.

De kerkrentmeesters stellen faciliteiten beschikbaar voor het verzorgen van het contactblad met als doelstelling de gemeente te informeren over de gang van zaken binnen de gemeente.

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de financiële administratie. In dit kader gaan de kerkrentmeesters ertoe over een boekhoudprogramma te implementeren.

Het college van kerkrentmeesters streeft naar het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van de predikantsplaats. 
Het college van kerkrentmeesters vraagt instemming aan de kerkenraad voor:

het bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden en restaureren, verhuren, bezwaren,verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van de gebouwen;
verplichtingen die niet in de begroting zijn voorzien;
het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
het oprichten en/of deelnemen in een stichting.De kerkrentmeesters dragen er zorg voor dat de ledenadministratie adequaat wordt bijgehouden.

Aandachtspunten
 
De Protestantse gemeente Krabbendijke is financieel gezond maar heeft op sommige posten wel te maken met stijgende kosten (bijvoorbeeld kosten predikantsplaats).
Onze gemeente krijgt tevens minder inkomsten levend geld door het wegvallen van gemeenteleden. 
 
3.2 Pastoraat
 
Doelstelling
 
De leden van de Ontmoetingsgemeente willen uitdrukking geven aan hun geloof en gemeente zijn door samen te VIEREN, te LEREN en te DIENEN, dit alles binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Hoewel pastorale zorg een opdracht is voor de gemeenteleden ten opzichte van elkaar, is het een bijzondere opdracht voor de predikant en ouderlingen/ pastorale medewerkers.
 
Taken en activiteiten
 
Het welkom heten van nieuwe leden door wijkouderling of pastoraal medewerker. 
Persoonlijke bezoeken door predikant of wijkouderling/pastorale medewerker. 
De predikant zorgt voor crisispastoraat. 
Predikant, wijkouderlingen en pastorale medewerkers komen enkele malen per jaar bij elkaar voor onderling overleg en uitwisseling. 
Zonodig of indien gewenst worden zaken die in het pastoraal contact naar voren komen ook genoemd in de eredienst, bv. bij de voorbeden. 
We vieren 4 á 5 keer per jaar het Heilig Avondmaal en spannen ons in om de deelname daaraan te vergroten. 
We spannen ons in om ook jonge mensen te betrekken of betrokken te houden bij onze gemeente. 
Het jaarlijks organiseren van ontmoetingsmiddagen en – avonden. 
We proberen meer gemeenteleden te betrekken bij gespreksgroep of Bijbelkring. 
Bij de start van het winterwerk(september) organiseren we een activiteit voor de hele gemeente waarbij ‘ontmoeting’ tussen gemeenteleden centraal staat. 
Aandachtspunten
 
We streven ernaar alle gemeenteleden te bereiken. Contact wordt echter niet altijd op prijs gesteld.
Dat we een parttime predikant hebben brengt beperkingen met zich mee.
Het is moeilijk steeds weer genoeg wijkouderlingen te vinden. 
 
3.3 Liturgiecommissie
 
Doelstelling
De betrokkenheid van de Protestantse gemeente bij de erediensten te vergroten.
 
Taken / activiteiten
 
Voorbereiden van de versper op aswoensdag, de vesperdiensten in de stille week en de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Het uitwerken van themadiensten op dezelfde voet als een Goede Vrijdagdienst met liederen, bijbelgedeelten en gedichten. Mogelijke thema’s zijn: Licht, Water, Liefde.

Aandacht besteden aan het liturgieboekje. 
 
3.4 Bezoekwerk
 
Doelstelling
 
De doelstelling van de dames en de heren die bezoeken brengen is: ‘omzien naar elkaar’.
 
Activiteiten
 
In de praktijk komt het hierop neer dat de bezoeker een kopje koffie of thee gaat drinken, een praatje gaat maken of misschien een boodschap doet. Er wordt gewerkt met vaste adressen en de frequentie van de bezoeken is naar gelang er onderling afgesproken wordt.
Eén keer per jaar komen de bezoekers en de ouderling die dit coördineert bij elkaar om te horen of alles nog naar wens verloopt en om eventueel nieuwe adressen te verdelen. 
Aandachtspunten
 
We hopen ook in de toekomst te blijven omzien naar elkaar en alert te blijven op gemeenteleden die daaraan behoefte hebben. 
 
3.5 Weeksluiting
 
Doelstelling
 
De doelstelling is om met de bewoners van “Nieulande’, ‘Ter Weel’ en ‘Hinkelhof’ een  moment van Bijbellezen en meditatie, gebed en zingen te hebben.
 
Activiteiten
 
De bewoners worden door vrijwilligers uit de gemeente opgehaald voor een korte dienst. In de dienst worden bekende liederen gezongen uit het Liedboek of andere bundels. Na de dienst worden de bewoners weer teruggebracht naar hun kamer.
Het rooster van deze weeksluiting worden gemaakt door het verzorgingshuis en de diensten worden verzorgd door de vier kerkelijke gemeentes van ons dorp. Eenmaal per maand wordt de weeksluiting verzorgd door onze gemeente.
Vanuit het verzorgingshuis wordt jaarlijks een Kerstviering, een Paasviering en een Gedachtenisviering georganiseerd. Hierbij is meestal iemand van onze gemeente aanwezig. Het contact hierover loopt via de geestelijk verzorger van ter Weel. 
Aandachtpunten
 
De ruimte waarin de weeksluiting wordt gehouden is soms te klein .
 
 
3.6 Diaconie + ZWO
 
Doelstelling:
Het woord ‘diaconie’ betekent ‘dienst’  of zoals de kerkorde het noemt, de dienst der barmhartigheid. Om de gemeente in deze dienst voor te gaan is het ambt van diaken ingesteld. De diaken bekleedt zijn ambt in en met het oog op de gemeente om zorg te dragen voor de dienst der barmhartigheid in de gemeente en in de wereld. Dit krijgt gestalte door middelen in te zamelen, te beheren en uit te delen, de naaste in nood te helpen. De diaconie is er voor hulp waar geen helper is.
 
Taken / activiteiten
 
Financiële ondersteuning gemeenteleden:
De diaconie verleent daar waar het nodig en bekend is een financiële ondersteuning aan noodlijdende personen en gezinnen in de gemeente. Door middel van aanvragen, via ambtdragers of via indirecte informatie worden de gewenste steunadressen gevonden. 
Projectbegeleiding:
De diaconie draagt in financieel opzicht bij aan verschillende plaatselijke, landelijke en mondiale projecten van maatschappelijk-sociaal en diaconale aard. Ook draagt zij bij in acute noodsituaties die zich van tijd tot tijd voordoen, zowel landelijk als wereldwijd. 
Geldwerving:
De diakenen zijn ambtelijk aanwezig in de zondagse erediensten en dragen daarbij zorg voor het inzamelen van de gaven.

Vergroten diaconaal bewustzijn
Het bevorderen van het diaconale bewustzijn voor heel de gemeente door het regelmatig benoemen van collectedoelen in bijv. het contactblad en het uitdelen van foldermateriaal. 
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp (ZWO-commissie).
diaconie en ZWO vergaderen 1 x per jaar samenFinanciën van de ZWO worden verwerkt in de boekhouding van Diaconie
 
De inkomsten van ZWO worden in overleg met de diaconie verdeeld aan verschillende projecten
Eén keer per jaar verkoop van Wereldwinkel spullen.

Het organiseren van activiteiten voor de ouderen. 
 
Aandachtspunten


De diaconale roeping die elk gemeentelid heeft wordt nog onvoldoende onderkend.

Meerdere mensen hebben ten onrechte schroom om bij de diaconie aan te kloppen.

Gelden van de diaconie worden verdeeld, met dien verstande dat er een grens blijft van diaconaal saldo van € 15000,-. 
 
3.7 Kinder- en jongerenwerk
 
Doelstelling
 
De betrokkenheid van kinderen en jongeren bij de Protestantse gemeente vergroten.
Afstemming van alle activiteiten van kinderen en jongeren
Stimuleren van deelname aan toerustingsactiviteiten 
Taken / activiteiten
 
Er is een kindernevendienstgroep die ervoor zorgt dat er elk week tijdens de diensten   kindernevendienst wordt gehouden. Speciale aandacht krijgen daarbij de projecten in
de Adventstijd en Veertigdagentijd.
De jeugdwerkcommissie bereidt elk jaar vier ‘Diensten voor jong en oud’ voor.      Het streven is om zoveel mogelijk kinderen en tieners bij de voorbereiding en/of
      uitvoering te betrekken. Ook bij andere bijzondere diensten, bv. Kerst en Pasen,
      worden kinderen en jongeren regelmatig ingeschakeld.
Er zijn twee catechisatiegroepen: van 12 t/m 14 jaar en van 15 t/m 19 jaar. De laatstegroep wordt samen met De Levensbron gehouden.
Er is voor jongeren van 20 jaar en ouder een gespreksgroep Jong Volwassenen diesamen met De Levenbron wordt gehouden.
In overleg met basisschool De Zevensprong wordt een ‘lied van de maand’ gekozenDat in de drie PKNgemeentes in de kerkdiensten gezongen wordt. Ook is er aan het begin van het nieuwe schoolseizoen een schoolkerkdienst met de drie PKNgemeentes.
Samen met de Gereformeerde Kerk wordt aan het begin van het winterseizoen eentienerkamp gehouden.
Samen met De Levensbron wordt er elk jaar een volleybaltoernooi en een voetbaltoernooi gehouden. 
Aandachtspunten
 
Het motiveren van de jongeren.
Er vindt overleg plaats om samen met De Levensbron een ‘dienst voor jong en oud’ te organiseren.
Kosten van activiteiten. 
 
3.8 Hermsdorfcommissie
 
Doelstelling
 
De Hermsdorfcommissie is ingesteld door de kerkenraad om het contact met onze partnergemeente te onderhouden en te verstevigen. Het doel van de commissie is het onderhouden en opnieuw leggen van gemeentecontacten binnen onze eigen – en partnergemeente. Tevens is het doel van de gemeentecontacten om elkaar als gemeenten en gemeenteleden te verrijken in het spoor van Christus en daarbij elkaar te stimuleren, te bemoedigen en te helpen en meeleven met elkanders problemen, om zo kerk te zijn in de wereld.
 
Taken / activiteiten
 
Het verzorgen van uitwisselingen met de kerkelijke partnergemeente in Hermsdorf.
Samenwerking in gezamenlijke projecten met de partnergemeente zoals bijvoorbeeld de hulp aan Shitomir in de Oekraïne.
Verslaglegging over de activiteiten via het contactblad. 
 
3.9 Missionaire gemeente
 
Hoewel we geen speciale evangelisatiecommissie hebben, zijn we ons bewust van onze missionaire opdracht (kerkorde artikel 10). De kerkenraad heeft zich naar aanleiding van het initiatief van het landelijk missionair team van de PKN, in het winterseizoen 2011-2012 bezonnen op verschillende missionaire modellen. Dit is gebeurd samen met de kerkenraad van De Levensbron. De conclusie was dat in ons dorp de mogelijkheden beperkt zijn, omdat bijna iedereen, tenminste op papier, lid is van een kerkelijke gemeente. Het betekent dat er alleen via persoonlijk contact mogelijkheden liggen om het evangelie door te geven aan anderen.
Wel is er jaarlijks, samen met de andere twee PKN-gemeentes, een Kerstnachtdienst die door veel dorpelingen bezocht wordt. Ook is indertijd het initiatief genomen tot een Kerstpraise voor jongeren. Dit sloeg aan en is uitgegroeid tot een regionaal gebeuren dat niet meer in Krabbendijke plaatsvindt.
 
 
3.10 Activiteitencommissie
 
Doelstelling
Het  organiseren van activiteiten om de ontmoeting tussen de leden van onze gemeente te bevorderen.
 
 
Taken / activiteiten
 
Het organiseren van oliebollenverkoop.
Het organiseren van het Paasontbijt.
Het organiseren van overige activiteiten. 
 
3.11 Communicatie
 
Doelstelling
Het delen van informatie van onze gemeente.
 
Taken / activiteiten
 
Onze gemeente heeft voor de onderlinge communicatie en informatie een maandelijks Contactblad.
We vullen de rubriek van onze gemeente in ‘het regionaal PKN-blad ‘Kerkelijk Leven’. 
Aandachtspunt
 
Het bereiken van gemeenteleden en niet-gemeenteleden via de sociale media en een eigen website. 
 
3.12 Samenwerking met andere gemeenten
 
Doelstelling
We investeren in de samenwerking met andere kerkelijke gemeenten om zo bij te dragen aan de eenheid van de Christelijke Kerk.
 
Taken / activiteiten
 
We vormen een combinatie met  ‘De Levensbron’ in Rilland en hebben samen een predikant.
We organiseren samen met de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk de jaarlijks kerstnachtdienst en een gebedsdienst in  het kader van de gebedsweek voor de eenheid van de kerk.
We organiseren samen met de Gereformeerde Kerk de Hemelvaartsdienst en een gezamenlijk tienerkamp. De moderamina van beide gemeenten overleggen twee keer per jaar.
Met onze combinatiegemeente ‘De Levensbron’ werken we op verschillende gebieden samen. We houden gezamenlijke diensten zoals bid- en dankdag, oudejaarsavond en de vesperdienst op aswoensdag. Verder werken we samen op het gebied van catechese en gespreksgroep. Verder zijn er incidenteel initiatieven tot samenwerking. Afgelopen vier jaar hebben we de samenwerking zien groeien. We hopen deze positieve lijn verder voort te zetten. 
Aandachtspunten


De afstand tot de andere twee PKN-gemeenten in het dorp is op sommige punten relatief groot.
We zijn afhankelijk van samenwerking om verschillende kerkelijke activiteiten in de toekomst te kunnen blijven voortzetten. 
 

 
 
4. Afronding
 
Zoals in de inleiding is gezegd is de doelstelling van dit beleidsplan richting te geven aan de ontwikkeling van onze gemeente de komende vier jaar. Dit beleidsplan is als het ware ons kompas voor de komende tijd. Een kompas werkt echter alleen als we er regelmatig naar op kijken. Als we ons ervan vergewissen nog de goede koers te varen en zo nodig bij te sturen. Dat geldt ook voor dit beleidsplan. Nadat dit stuk op een gemeenteavond is besproken met de gemeente en definitief door de kerkenraad is vastgesteld verdwijnt dit beleidsplan niet voor vier jaar in de kast. Met enige regelmaat (in ieder geval jaarlijks) zal dit beleidsplan terugkomen op de agenda van de kerkenraad met als doel te evalueren of we nog op koers liggen. Bovendien is dit beleidsplan een uitstekend middel om met de gemeente het gesprek te hebben over de wijze waarop we met elkaar één gemeente van Jezus Christus zijn. Hiertoe zet de kerkenraad het beleidsplan ieder jaar op de agenda van de gemeenteavond.
 
De kerkenraad van de Protestantse gemeente hoopt van ganser harte dat dit beleidsplan bijdraagt tot opbouw van de gemeente. Om dit plan gestalte te geven hebben we de kracht van God nodig en kunnen we ook niet zonder de steun van de leden van de gemeente Tenslotte bidden wij alle gemeenteleden die zich inspannen tot opbouw van onze Kerk, Gods zegen toe.
 
 
 
Vastgesteld te Krabbendijke in de vergadering van de kerkenraad van 3 juni 2013.
 
 

 
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.